ကျွန်ုပ်၏ SBOBET အကောင့်ထဲသို့ Skrill (Moneybookers) အကောင့်တစ်ခုဖြင့် ငွေသွင်းရန်အတွက် Skrill (Moneybookers) အကောင့် ရရှိရန် မည်သို့ မှတ်ပုံတင်ရမည်နည်း။

ယူႏုိက္တက္ကင္းတန္း (UK) ရွိ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း(FSA)၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ Moneybookers.comသည္ အြန္လိုင္း ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ ေငြလႊဲျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ယူႏုိက္တက္ကင္းတန္း (UK)  ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ဥပေဒမ်ား၏ အခြင့္အရ ေဆာင္ရြက္သည္။ SBOBET သည္ အေၾကြးႏွင့္ေငြၾကဳိသြင္းကဒ္ ေပးေခ်မႈမ်ားကုိ Skrill မွတဆင့္ေဆာင္ရြက္သည္။ Customer မ်ားအား ကမၻာအႏွံ႕ရွိ ေငြေၾကးစနစ္ (၃၀) မ်ိဳးကုိ လက္ခံၿပီးေငြပို႕ျခင္း၊ လက္ခံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသည္။ Skrill ကိုသံုး၍ သင္၏ အေၾကြးကဒ္ (သို႕မဟုတ္) ေငြၾကဳိသြင္းကဒ္ (သို႕မဟုတ္) ဘဏ္အေကာင့္မွေငြမ်ားကို အီးေမးလ္ မွတဆင့္ပို႕ႏိုင္သည္။ အင္တာနက္မွ ေစ်းဝယ္ႏိုင္သည္၊ အီးေမးလ္မွတဆင့္ ေငြေကာက္ခံႏုိင္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ SBOBET အေကာင့္ထဲသို႕ ေငြသြင္းႏုိင္ရန္အတြက္ Skrill အေကာင့္ တစ္ခုကို အခမဲ့ဖြင့္၍ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္သည္။

Skrill အေကာင့္တြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

 1. www.moneybookers.com ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႕သြားပါ။ ၿပီးလွ်င္  ဆုိင္းအပ္ (SIGN UP) ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
 2. လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုျဖည့္ပါ။

  အီးေမးလ္  အီးေမးလ္သည္ သင္၏ Skrill အေကာင့္နံပါတ္ျဖစ္ၿပီး လူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ခုသာရွိရမည္ျဖစ္သည္။

  ေနထိုင္သည့္ႏိုင္ငံ  Skrill အေကာင့္သို႕ ေငြသြင္းျခင္း (သို႕မဟုတ္) ေငြပို႕ျခင္းလုပ္လိုေသာ ႏိုင္ငံကိုေရြးပါ။

 3. ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လံုၿခံဳမႈနံပါတ္ပံုကို ၾကည့္၍ ထိုနံပါတ္အတိုင္းျဖည့္ၿပီး NEXT ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။

  လံုျခံဳမႈနံပါတ္သည္  စက္ျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္သင့္ အေကာင့္အား ေလာ့ဂ္အင္ (Login) ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

 4. အတည္ျပဳသည့္ အီးေမးလ္ကို သင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ပို႕ေပးလိမ့္မည္။ ထိုအီးေမးလ္ လင့္ခ္ (link) ကိုႏွိပ္၍ သင္၏ အီးေမးလ္လိပ္စာ ကိုအတည္ျပဳပါ။

  အတည္ျပဳသည့္ လင့္ခ္ (link) သည္ (၂၄) နာရီအတြင္း၌သာ တရားဝင္သည္။

 5. အီးေမးလ္လိပ္စာ ကိုအတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္အေသးစိတ္ (Personal Details) စာမ်က္ႏွာသို႕ ေရာက္သြားလိမ့္မည္။ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္ပါ။

  ပထမ နွင့္ ေနာက္ဆုံးအမည္ - မည္သည့္ ဘဏ္အေကာင့္ (သို႕မဟုတ္) အေၾကြးကဒ္ (သို႕မဟုတ္) ေငြၾကဳိေပးကဒ္ တြင္မဆို ေပးထားသည့္ နာမည္ အတိအက် တူရမည္။

  ေမြးသကၠရာဇ္ - သင္၏ေမြးသကၠရာဇ္သည္ တိက်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္မႈအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ၎ကို ေတာင္းခံမည္ ျဖစ္သည္။

 6. ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ။
 7. အတည္ျပဳျခင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္/မမွန္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳပါ။

  အေကာင့္ အမ်ိဳးအစားေျပာင္းျခင္း - သင္၏ အေကာင့္ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေကာင့္အမ်ဳိးအစားေျပာင္းျခင္း (Change account type) တြင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

  အေသးစိတ္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္း - သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္လုိပါက ကုိယ္ေရး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေျပာင္းျခင္း (Change personal details) တြင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

 8. moneybookers.com မွေပးေသာ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ရႏိုင္သည္။ ရယူႏုိင္ေရးအတြက္ ပထမဆံုး checkbox ကိုေရြးပါ။ (ေရြးလုိပါက)
 9. Skrill ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ကာကြယ္မႈ၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏အေျခအေနႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္အသိေပးခ်က္မ်ားကို သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ Skrill's General Terms & Conditions of Membership and Privacy Policy ဟုေဖာ္ျပထားေသာ checkbox ကို ေရြးပါ။ ၿပီးလွ်င္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါ။
 10. ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ Confirm registration ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။

  Skrill အေကာင့္ ထဲသို႕ အလိုအေလ်ာက္ ေလာ့ဂ္အင္ (login) ဝင္ၿပီးသားျဖစ္သြားလိမ့္မည္။

Skrill အေကာင့္ ထဲသို႕ ေလာ့ဂ္အင္ (login) ဝင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားစီမံႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အဆင့္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။

 1. www.moneybookers.com  ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႕သြားပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေလာ့ဂ္အင္ (LOGIN) ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
 2. Skrill အေကာင့္ကုိ မွတ္ပုံတင္စဥ္ အခ်ိန္က ေပးခဲ့ေသာ အီးေမးလ္ ႏွင့္ လႈိ႕၀ွက္နံပါတ္ ကိုျဖည့္ပါ။
 3. ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားေသာလံုၿခံဳေရးနံပါတ္ကိုထည့္ပါ။ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေလာ့ဂ္အင္ (Login) ကိုႏွိပ္ပါ။

  လံုၿခံမႈနံပါတ္သည္ သင့္၏အေကာင့္အား အလိုအေလ်ာက္ ေလာ့ဂ္အင္(Login) ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္၏ အေကာင့္

သင္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ အေကာင့္ (My Account) စာမ်က္ႏွာတြင္ သင္၏ Skrill အေကာင့္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္ အက်ဥ္းခ်ုဳပ္ကို ၾကည့္နုိင္ သည္။ သင္ေဆာင္ရြက္ထားခဲ့ေသာ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ကိစၥမ်ား မွတ္ထားေသာ မွတ္တမ္းကို ျပန္လည္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အက်ဥ္းကို ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။ သင္၏ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ အေရအတြက္ကို ျပန္ညိွႏိုင္သည္။ သင္၏ Skrill လွိ်ဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကို ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ၿပီးလိုအပ္လွ်င္ အီးေမးလ္ မွတဆင့္ အကူအညီရယူႏုိင္သည္။

 • အက်ဥ္းခ်ဳ႔ပ္ - သင္၏ Skrill အေကာင့္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ- သင့္အေကာင့္အေျခအေန၊ ကန္႕သတ္ခ်က္) ကို ၾကည့္ရွဳနုိင္သည္။
 • ရာဇ၀င္ - History စာမ်က္ႏွာတြင္ သင္ေဆာင္ရြက္ထားခဲ့ေသာ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ကိစၥမ်ား မွတ္ထားေသာမွတ္တမ္းကို ျပန္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ဘယ္သည့္ရက္ႏွင့္မည္သည့္ရက္အၾကား (သင္သတ္မွတ္သည့္ ကာလအပိုင္းအျခား) တြင္ သင္မည္မွ် ေဆာင္ရြက္ထားခဲ့သည္မ်ားကိုလည္းလိုသလိုေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္၍လည္း ၾကည့္ႏိုင္သည္။
 • အေကာင့္ပိုင္ရွင္၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ -  သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ႏုိင္၊ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။ ဥပမာ- ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာအျပည့္အစံု။ သင္၏ Skrill အေကာင့္သို႕ အေၾကြးကဒ္ မွ (သို႕မဟုတ္) ေငြၾကိဳသြင္းကဒ္မွ (သို႕မဟုတ္) ဘဏ္အေကာင့္မွ ေငြသြင္းႏိုင္သည္။
 • ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား ၾကည့္ရွဳျခင္း -  သင္၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ထားေသာ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ကိစၥ အေရအတြက္ ကန္႕သတ္ ခ်က္မ်ားၾကည့္ရွဳႏုိင္ၿပီးသင္၏ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အမည္ႏွင့္လိပ္စာ၊ တရားဝင္/မဝင္ သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ၾကည့္ႏုိင္သည္။
 • လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ေျပာင္းျခင္း -  သင္၏ Skrill အေကာင့္အတြက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ကို ဤေနရာတြင္ ေျပာင္းႏိုင္သည္။
 • အီးေမးလ္ အေထာက္အပံ့ - Skrill Support Centre မွအကူအညီကို အီးေမးလ္မွတဆင့္ ရရွိႏုိင္သည္။ 

ေငြပို႕ျခင္း

သင္သည္ Send Money စာမ်က္ႏွာတြင္ ေငြလက္ခံမည့္သူ၏ အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ ေငြပမာဏ ႏွင့္ ေငြေၾကးစနစ္ကို ထည့္ေပး ျခင္းအားျဖင့္ ေငြပို႕ႏိုင္သည္။ ႏွစ္သက္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ သင္ျပဳလုပ္လိုေသာအစီအစဥ္ (သို႕မဟုတ္) ထပ္တလဲလဲျပဳလုပ္လုိေသာ ေငြေပးေခ်မႈ ႏွင့္ အက္စ္ခရုိး (escrow) ေပးေခ်မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

ေငြထည့္ျခင္း

Upload Funds စာမ်က္ႏွာတြင္ ဘဏ္ေငြလႊဲျခင္း၊ အေၾကြးကဒ္ (သို႕မဟုတ္) eNETSတို႕မွ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေငြထည့္ႏုိင္သည္။

 • ဘဏ္ေငြလႊဲျခင္း - ဘဏ္မွတဆင့္ သင္၏ Skrill အေကာင့္ထဲသို႕ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ကိစၥအတြက္ အသံုးျပဳေသာ သက္ေသခံအုိင္ဒီတစ္ခုကိုသံုးၿပီး ေငြလႊဲေျပာင္းႏိုင္သည္။
 • အေၾကြးကဒ္ - သင္၏ အေၾကြးကဒ္ကို မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ၿပီး Skrill အေကာင့္ထဲသို႕ အဆိုပါကဒ္ကို အသံုးျပဳၿပီးေငြထည့္ႏုိင္ သည္။
 • eNETS - အီလက္ထေရာနစ္ ေငြေၾကးစနစ္ ေငြေပးေခ်မႈျဖင့္ သင္၏ Skrill အေကာင့္ထဲသို႕ေငြထည့္ႏုိင္သည္။

အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား

 • ေစ်း၀ယ္ျခင္း - မတူညီေသာေစ်းဆိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လိုအပ္သည္မ်ား ၀ယ္ႏိုင္သည္။
 • ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား - စာတုိေပးပုိ႕ျခင္း၊ ဖက္စ္ပို႕ျခင္း (သို႕မဟုတ္) အျခားေငြအသံုးျပဳျခင္း၊ ေလလံတင္ျခင္း၊ အက္စ္ခရုိး (escrow)၊ မိုဘိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို Skrill ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။
 • ေငြထုတ္ျခင္း -  သင္၏ Skrill အေကာင့္မွ လက္ရွိေငြထုတ္သည့္ အေရအတြက္ကန္႕သတ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီးေငြထုတ္ႏိုင္ သည္။
 • ေလာ့ဂ္ေအာက္ - သင္၏ Skrillအေကာင့္အသံုးျပဳေနရာမွ ေလာ့ဂ္ေအာက္(Log Out) ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။