မိမိ၏ SBOBET အေကာင့္ထဲသို႕ ClickandBuy အေကာင့္တစ္ခုျဖင့္ ေငြသြင္းရန္အတြက္ ClickandBuy အေကာင့္ရရွိရန္ မည္သို႕ မွတ္ပံုတင္ရမည္နည္း။

TUV မွအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဂ်ာမနီ၏ ဦးေဆာင္နည္းပညာစစ္ေဆးေရးေအဂ်င္စီႏွင့္ ယူႏုိက္တက္ကင္းတန္း (UK) ရွိ အေရာင္းအဝယ္မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ေနသည့္ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈအာဏာပိုင္ (FSA)၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္  CheckandBuy သည္ စံအျမင့္ဆံုး  လံုၿခံဳမႈနည္းပညာသံုးထားေသာ ေငြေပးေခ်ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။

သင္သည္ SBOBET သို႕ ေငြေပးသြင္းရာတြင္ ClickandBuy ကို အသံုးျပဳ၍ ေငြေပးသြင္းမႈပံုစံ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ သင့္တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ClickandBuy အေကာင့္ရွိရမည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

 1. www.clickandbuy.com ဝက္ဘ္ဆိုက္သုိ႕ သြားပါ။ REGISTER ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ 
 2. သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္ အေကာင့္ဖြင့္ရန္လိုအပ္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္ပါ။

  သင္၏လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ (password)သည္ အနည္းဆံုး စာလံုးအေရအတြက္ (၆)လံုးရွိရမည့္အျပင္ ထို(၆)လံုးထဲတြင္ စပါယ္ရွယ္ စာလံုး (ဥပမာ- @,#,$) အနည္းဆံုး (၁)လံုးႏွင့္ စာလံုးအႀကီး (ဥပမာ-A,B,C) အနည္းဆံုး(၁)လံုး (သို႕မဟုတ္) ဂဏန္း(၁)လံုးပါရမည္။

 3. ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လံုျခဳံေရးစာကို ၾကည့္၍ ထိုစာအတိုင္း ျဖည့္ပါ။

  လံုျခဳံေရးစာသည္  စက္ျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

 4. ClickandBuy ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ကာကြယ္မႈ အသိေပးခ်က္မ်ားကို သေဘာတူ လက္ခံေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ Terms & Conditions and Data Protection Notice ဟုေရးထားေသာ checkbox ကို ေရြးပါ။ ၿပီးလွ်င္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ CONTINUE  ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
 5. ထုိအခါ သင္သည္ ေငြေပးေခ်သည့္နည္းလမ္းမ်ား (Payment Method page) စာမ်က္ႏွာသို႕ေရာက္မည္။ သင္၏ အေၾကြးကဒ္ (credit card) ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုျဖည့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ CONTINUE  ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
 6. အတည္ျပဳေသာ စာမ်က္ႏွာတြင္ သင္၏အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္မ်ား မွန္/မမွန္ စစ္ေဆးပါ။ မွန္ကန္လွ်င္ သင္သည္ ေငြသြင္းရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏အေကာင့္

သင္၏အေကာင့္တြင္ သင့္စာရင္းအခ်ဳပ္၊ က်သင့္ေငြေတာင္းခံမႈ အေသးစိတ္မွတ္တမ္း၊ ဆက္ရွင္ (session) ဖြင့္ျခင္း၊ ေငြတင္ျခင္း (ေၾကးတင္ျခင္း)၊ ေလွ်ာ့ေစ်းႏွင့္ သင္၏ပုဂၢဳိလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရွဳႏိုင္ စီမံႏိုင္သည္။ သင္၏အေကာင့္ ဆက္တင္ (setting)  ေျပာင္းလိုလွ်င္ Setting ခလုတ္(tab) ကို ႏွိပ္ပါ။

 • ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္း - ClickandBuy မွတဆင့္ ေငြေပးေခ်ရန္ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းအသစ္ ထည့္ျခင္း၊ (သို႕မဟုတ္) သင္၏လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ေငြေပးေခ်မႈပံုစံကို ေျပာင္းလိုလွ်င္ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္း (Payment Method) တြင္ ေျပာင္းပါ၊ ထည့္ပါ။
 • အေကာင့္ပိုင္ရွင္၏အခ်က္အလက္ - အေကာင့္ပိုင္ရွင္၏အခ်က္အလက္ (Profile)  တြင္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ကို ၾကည့္ႏိုင္၊ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။
 • လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ (Password) - သင္၏လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ ္(password) ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။
 • အေကာင့္ကန္႕သတ္ခ်က္သတ္မွတ္ျခင္း - သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အသံုးျပဳမည့္အေကာင့္ ကန္႕သတ္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
 • ေငြတင္ျခင္း (ေၾကးတင္ျခင္း) - သင္၏လက္ရွိ ေငြတင္ထားျခင္းကို ၾကည့္ႏိုင္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ေငြသြင္းျခင္း

သင္ႏွစ္သက္ရာ ေငြေပးသြင္းမႈပံုစံကို ေရြးၿပီးလွ်င္ Fund Account  ခလုတ္ (tab) သုိ႕သြား၍ ေငြေပးသြင္းမႈကို စတင္ေဆာင္ရြက္ပါ။

ေငြထုတ္ေပးမႈကို လက္ခံျခင္း

အကယ္၍ သင္၏ ClickandBuy အေကာင့္တြင္ အေၾကြးရွိခဲ့လွ်င္ ထိုအတြက္ ေငြထုတ္ေပးထားမႈအေၾကြးစာရင္းကို လက္ခံရရွိမည္။ အတည္မျပဳရေသးေသာ ဘဏ္စာရင္းအတြက္ဆိုလွ်င္ ClickandBuy မွာ ထိုအတြက္ ဒဏ္ေၾကးေငြ အနည္းငယ္ကို ေကာက္ခံသည္။