Mix Parlay အလောင်းအစားအတွက် အနည်းဆုံးရွေးချယ်ရမည့် အရေအတွက်မှာမည်မျှနည်း။

Mix Parlay အလောင်းအစားအတွက် သင်သည် မတူညီသော ပြိုင်ပွဲများမှအနည်းဆုံးရွေးချယ်မှု (၃)ခုကို ရွေးချယ်ရမည်။