အလောင်းအစား ထိုးလိုက်ပြီးနောက် ကျွနု်ပ် အလောင်းအစားကို ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါသလား။

သင်၏အလောင်းအစားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်မှ လက်ခံပြီးဖြစ်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ထိုအလောင်းအစားကို ပြန်လည်ပယ်ဖျက်ရန်ခွင့်ပြုတော့မည်မဟုတ်ပါ။

Clicky