အလောင်းအစား တစ်ခုစီအတွက် အနိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံး လောင်းကြေး ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

SBOBET မှ ပေးသည့် ပွဲစဉ်တစ်မျိုးစီအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အနိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးလောင်းကြေးများ မတူညီ နိုင်ပေ။ သင်တစ်ကြိမ်လောင်းတိုင်း အနိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးလောင်းကြေးကို သင့်လောင်းကစားလက်မှတ်၏ အောက်ဖက် တွင် ဖော်ပြသည်။

အကယ်၍ အနည်းဆုံးသတ်မှတ်ချက်ကို ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ပြီးလည်း အလောင်းအစားလုပ်နိုင်သည်။ လောင်းကစားသည့် ငွေပမာဏ (ဘတ်ဂျက်) ကို မည်သို့ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရမည်ကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကစားရန်အတွက် လောင်းကစားကြေး ငွေပမာဏအကန့်အသတ် မည်မျှထားရမည်နည်း။ တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။