Vấn đề Đăng Nhập

Tôi phải làm gì nếu tôi quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu?

Bạn phải cung cấp câu trả lời đúng cho câu hỏi bảo mật của bạn trong vòng tối đa 5 lần nhập. Quá trình tìm lại tên đăng nhập cho tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng trong vòng 24giờ nếu bạn vượt quá số lần đăng nhập cho phép. Nếu bạn quên mật khẩu của ... Đọc thêm