ကဒ်ခြစ်ကစားနည်း

Jewels Of Anubis လောင်းကစားစည်းမျဥ်းနှင့်စည်းကမ်းများ

ကဒ္တစ္ကဒ္ဝယ္ယူျခင္း ေလာင္းေၾကးေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ Card Price (ကဒ္တန္ဘုိး) အကြက္တြင္ အထက္ႏွင့္ေအာက္သုိ႕ မွ်ားမ်ားကို ေရႊ႕ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း (သို႕မဟုတ္) Card Price (ကဒ္တန္ဘုိး) အကြက္တြင္ တန္ဘုိးရုိက္သြင္းကာ Enter ႏွိပ္၍လည္းေကာင္း (သို႕မဟုတ္) ဂိမ္းမ်က္မ... ထပ်မံဖတ်ရှုပါ။

Pirate Instant လောင်းကစားစည်းမျဥ်းနှင့်စည်းကမ်းများ

ကဒ္တစ္ကဒ္ဝယ္ယူျခင္း ေလာင္းေၾကး ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ Card Price (ကဒ္တန္ဘုိး) အကြက္တြင္ အထက္ႏွင့္ေအာက္သုိ႕ မွ်ားမ်ားကို ေရႊ႕ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း (သို႕မဟုတ္) Card Price (ကဒ္တန္ဘုိး) အကြက္တြင္ တန္ဘုိးရုိက္သြင္းကာ Enter ႏွိပ္၍ လည္းေကာင္း (သို႕မဟုတ္) ဂိမ္းမ်က... ထပ်မံဖတ်ရှုပါ။

The Big Match လောင်းကစားစည်းမျဥ်းနှင့်စည်းကမ်းများ

ကဒ္တစ္ကဒ္ဝယ္ယူျခင္း ေလာင္းကစားေၾကး ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ Stake (ေလာင္းေၾကး) အကြက္တြင္ အထက္ႏွင့္ေအာက္သုိ႕မွ်ားမ်ားကုိ ေရႊ႕ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း (သို႕မဟုတ္) Stake (ေလာင္းေၾကး) အကြက္တြင္ တန္ဘုိးရုိက္သြင္းကာ Enter ႏွိပ္၍ လည္းေကာင္း (သို႕မဟုတ္) ဂိမ္းမ်က္မွာျပင... ထပ်မံဖတ်ရှုပါ။

The Hammers လောင်းကစားစည်းမျဥ်းနှင့်စည်းကမ်းများ

ကဒ္တစ္ကဒ္ဝယ္ယူျခင္း ေလာင္းကစားေၾကးေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ Stake (ေလာင္းေၾကး) အကြက္တြင္ အထက္ႏွင့္ေအာက္သုိ႕ မွ်ားမ်ားကုိ ေရႊ႕ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း (သို႕မဟုတ္) Stake (ေလာင္းေၾကး) အကြက္တြင္ တန္ဘုိးရုိက္သြင္းကာ Enter ႏွိပ္၍ လည္းေကာင္း (သို႕မဟုတ္) ဂိမ္းမ်က္မွာျပင... ထပ်မံဖတ်ရှုပါ။

Clicky