Tại sao lại có giới hạn rút tiền cho tài khoản SBOBET của tôi?

Đối với những tài khoản đăng ký dưới giấy phép của Ai Len và Isle of Man mà chưa được xác nhận, thì giới hạn rút tiền cho mỗi 30 ngày là 3000đô hoặc số tiền tương đương với tiền tệ được đăng ký của tài khoản. Nếu tài khoản không đăng ký dưới giấy phép của Ai Len và Isle of Man, vui lòng liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ SBOBET bằng địa chỉ email đăng ký của bạn.

Nếu bạn muốn tăng giao dịch rút tiền lên 200000 EUR hoặc số tiền tương đương với tiền tệ được đăng ký của bạn trong bất cứ khoảng thời gian 24-giờ nào, vui  lòng liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ SBOBET bằng địa chỉ email đăng ký của bạn và thông tin KYC (Thông Tin Cá Nhân) sau:

  • Một bản copy giấy tờ có hình nhận dạng của bạn. Ví dụ như Giấy Chứng Minh Nhân Dân, hộ chiếu và bằng lái xe.
  • Bằng chứng về địa chỉ cư trú của bạn có ghi ngày trong vòng 90 ngày gần nhất, ví dụ bảng kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hoặc hóa đơn điện nước (không bao gồm hóa đơn điện thoại)