Phương pháp thanh toán nào áp dụng cho đơn vị tiền tệ tôi đã chọn?

SBOBET cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán địa phương cho hơn 15 đơn vị tiền được hỗ trợ.

Bạn có thể tham khảo trang  tùy chọn thanh toán  để biết các phương pháp thanh toán áp dụng.

Chỉ cần chọn đơn vị tiền tệ của bạn từ trình đơn thả xuống để kiểm tra xem phương pháp thanh toán nào bạn có thể áp dụng.