မိမိ၏ SBOBET အေကာင့္ထဲသို႕ NETELLER(1-Pay) အေကာင့္တစ္ခုျဖင့္ ေငြသြင္းရန္အတြက္ NETELLER(1-Pay) အေကာင့္ရရွိရန္ မည္သို႕ မွတ္ပံုတင္ရမည္နည္း။

NETELLER (1-PAY) သည္ အီလက္ထေရာနစ္ပိုက္ဆံအိတ္အျဖစ္ ေငြေၾကးပမာဏသိုေလွာင္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ၿပီး ထိုအေကာင့္ျဖင့္  သင္၏ေငြမ်ားကို သြင္းႏိုင္၊ ထုတ္ႏိုင္၊ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္သည္။

NETELLER (1-Pay)စာရင္းတြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

 1. www.1-pay.com ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႕သြားပါ။ ၿပီးလွ်င္ Join now ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
 2. သင္၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္၍ Continue ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
 3. သင္၏ အီးေမးလ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာအျပည့္အစံုကို ျဖည့္၍ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ Continue ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
 4. က်ား/မ ေရြးပါ။ ေမြးသကၠရာဇ္ကိုေရြးပါ။ ၿပီးလွ်င္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ Continue ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
 5. သင္၏ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုျဖည့္ပါ။ NETELLER(1-PAY) ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ Terms of Use ဟုေရးထားေသာ  checkbox ေရြးပါ။
 6. ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ Finish ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
 7. သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားမွန္/မမွန္စစ္ေဆးျပီး အတည္ျပဳပါ။

  သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုလွ်င္  Edit Information ကိုႏွိပ္ပါ။

 8. ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ Finish ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
 9. မွတ္ပံုတင္မႈေအာင္ျမင္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ သင္၏ ေလာ့ဂ္အင္ (login) ႏွင့္ အေကာင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္အီးေမးလ္သို႕ ပို႕လိမ့္မည္။ အီးေမးလ္တြင္ ပါေသာ ေလာ့ဂ္အင္ (login) လင့္ခ္(link)ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ 1-PAY အေကာင့္သို႕ ဆုိင္းအင္(sign in) ဝင္ႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။

သင့္ 1-PAY အေကာင့္သို႕ ေလာ့ဂ္အင္ (login) ဝင္ရန္ႏွင့္ စီမံႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အဆင့္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။

 1. www.1-pay.com ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႕သြား၍ သင္၏ အီးေမးလ္, လံုၿခံဳေရးအိုင္ဒီ (secure ID) ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္(Password) မ်ားကို မင္ဘာဆုိင္းအင္ (Member Sign-In) တြင္ ျဖည့္ပါ။

  လံုၿခံဳေရးအုိင္ဒီ (secure ID) ႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့့္အီးေမလ္းအတြင္းသို႕ သင္၏ မွတ္ပံုတင္မႈ ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ပို႕ထားၿပီးျဖစ္သည္။

 2. ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုိင္းအင္ (Sign In) ခလုတ္ ကိုႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏု္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတ္တမ္း

ကၽြႏု္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတ္တမ္း စာမ်က္ႏွာသည္ သင္၏ ယခင္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေငြသြင္း/ ေငြထုတ္ကိစၥမ်ားကို ျပန္လည္ ၾကည့္ရွဳခြင့္ေပးသည္။ ၎တို႕ကိုယေန႕မွ လြန္ခဲ့သည့္ (၁၀) ရက္အထိ သင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားကို (သို႕မဟုတ္) ယခုလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၾကည့္ရွဳႏိုင္သည္။

ေငြသြင္းျခင္း

ေငြသြင္းျခင္း စာမ်က္ႏွာတြင္ သင္၏ ေငြၾကိဳသြင္းကဒ္ (debit card) ကိုသံုး၍ 1-Pay စာရင္းသို႕ ေငြသြင္းႏိုင္သည္။ ထိုသို႕ ေငြသြင္းရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဆင့္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။

 1. 1-Pay အေကာင့္သို႕ ဆုိင္းအင္ (Sign in) လုပ္ပါ။ ေငြသြင္းနိုင္ေသာ စာမ်က္ႏွာသို႕ေရာက္ရန္ Deposit ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ေငြၾကိဳသြင္းကဒ္ (debit card) ကိုေရြးပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေသာဘဏ္မ်ားစာရင္းကို ေဖာ္ျပလိမ့္မည္။
 3. မိမိႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  သင္ေရြးခ်ယ္ေသာ ဘဏ္သည္ အင္တာနက္မွ ဘဏ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေသာဘဏ္ (online banking service) ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာရန္လုိအပ္ပါသည္။

 4. သြင္းလိုေသာေငြပမာဏကို ထည့္ပါ။ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ Continue ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
 5. သြင္းေငြပမာဏကို ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးအတည္ျပဳပါ။ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ Continue at payment processor ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
 6. အင္တာနက္မွ ဘဏ္လုပ္ငန္း(online banking) စာမ်က္ႏွာတြင္ ဘဏ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာလိုအပ္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္ပါ။

  အင္တာနက္မွ ဘဏ္လုပ္ငန္း (online banking) စာမ်က္ႏွာသည္ သင္ေရြးခ်ယ္ေသာ ဘဏ္ေပၚမူတည္ၿပီး ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

 7. သင္ သြင္းလိုေသာေငြပမာဏ ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ (Password)ကို ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးၿပီး အတည္ျပဳပါ။
 8. အကယ္၍သင္၏ ေငြသြင္းမႈ ေအာင္ျမင္လွ်င္ အတည္ျပဳေသာ စာမ်က္ႏွာတြင္ သင္ေပးသြင္းေသာ ေငြပမာဏ၊ ေငြသြင္းသည့္ ရက္စြဲ ႏွင့္ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ အုိင္ဒီ ကိုေဖာ္ျပလိမ့္မည္။

  ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ အုိင္ဒီႏွင့္ေငြသြင္းသည့္ရက္စြဲသည္ ေနာင္လိုအပ္သည့္အခါတြင္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။

အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား

 • ေငြထုတ္ျခင္း - သင္၏ 1-PAY စာရင္းမွ ေငြထုတ္ခြင့္ေတာင္ခံႏိုင္သည္။
 • ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း - Transferring Funds စာမ်က္ႏွာ မွတဆင့္ ေငြမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးပို႕ႏိုင္သည္။
 • ကၽြႏု္ပ္၏အေကာင့္ - ကၽြႏု္ပ္၏အေကာင့္ (My Account) တြင္ သင္၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ႏုိင္၊ ျပင္ဆင္ႏိုင္ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ-ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာအျပည့္အစံု။
 • ေလာ့ဂ္ေအာက္ (Log Out) - 1-PAY စာရင္းမွ ေလာ့ဂ္ေအာက္(Log Out) ျဖင့္ ထြက္ႏုိင္သည္။
Clicky