မိမိ အကောင့်သို့ ဝင်မရသောအခါ မည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။

သင့္အေကာင့္သို႕ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ဝင္ေသာအခါ ေအာက္ပါ လ်င္ျမန္တိက်ေသာ အဆင့္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။

 1. သင့္အေကာင့္ သို႕မဝင္္မီ သင္၏အေကာင့္ အား ေအာင္ျမင္စြာ သက္ဝင္အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျပီး/မျပီး ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
 2. သင့္အေကာင့္သို႕ဝင္ရန္ ေရးသြင္းခဲ့ေသာ ေလာ့့ဂ္အင္အမည္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္သည္ မွတ္ပံုတင္စဥ္က သင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ေလာ့့ဂ္အင္အမည္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ မ်ားႏွင့္ တူ/မတူ ကို ေသခ်ာေအာင္ စစ္ေဆးပါ။

  လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္သည္ အကၡရာအၾကီးႏွင့္အေသး ကြဲျပားမႈရွိပါသည္။ စာလံုးအၾကီး ခလုတ္ဖြင့္ထားျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးပါ။

 3. If you have forgotten your login name or password, please click on the [?] icon next to the password field to access our account assistance page in order to retrieve your login name or reset your password.

သင့္အေကာင့္သို႕ဝင္ေသာအခါ  ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါက ေအာက္ပါ လ်င္ျမန္တိက်ေသာ အဆင့္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။

 1. သင့္ အေကာင့္ သိုဝင္ရန္ ေရးသြင္းခဲ့ေသာ ေလာ့့ဂ္အင္အမည္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ မွန္/မမွန္ ေသခ်ာေအာင္ စစ္ေဆးပါ။

  လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္သည္ အကၡရာအၾကီးႏွင့္အေသး ကြဲျပားမႈရွိပါသည္။ စာလံုးအၾကီးခလုတ္ဖြင့္ထားျခင္းရွိ/မရွိ စစ္ေဆးပါ။

 2. အကယ္၍ သင္သည္ ယခုမွ သင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ကိုေျပာင္းလဲခဲ့ျပီး လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္အသစ္ကို ေမ့ေနခဲ့ပါက လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ အသစ္ျပန္လုပ္ရန္အတြက္ အေကာင့္အကူစာမ်က္ႏွာသို႕သြားရန္  လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္အကြက္ေဘးတြင္ ရွိေသာ ရုပ္ပံုကို ႏိွပ္ပါ။
 3. အကယ္၍ သင္သည္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ဖယ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ကိုယ့္ကိုကိုယ္ဖယ္ထုတ္ျခင္း အခ်ိန္ကာလ ကုန္ဆံုးရက္မတိုင္ခင္အထိ သင္၏SBOBET အေကာင့္သို႕ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
 4. အကယ္၍ သင္သည္ မမွန္ကန္ေသာ ေလာ့့ဂ္အင္အမည္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္အတြဲကို အသံုးျပဳ၍ အၾကိမ္ၾကိမ္ ဝင္မိပါက သင့္အေကာင့္ သို႕ဝင္ျခင္းကို  လံုျခံဳေရးအရ ယာယီ ပိတ္ပင္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားရရွိရန္ SBOBET Support Teamသုိ႕ ခ်က္ျခင္းဆက္သြယ္ပါ။
 5. လံုျခံဳေရးအရ (သို႕) နည္းပညာျပႆနာအရ အခ်ဳိ႕ ကိစၥမ်ားတြင္ သင့္အေကာင့္ အား ယာယီ အသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားရရွိရန္ SBOBET Support Teamသုိ႕ ခ်က္ျခင္းဆက္သြယ္ပါ။

Clicky