အထွေထွေပရိုမိုးရှင်း စည်းမျဥ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ

ပရိုမိုးရွင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား

 

 1. ေအာက္တြင္ SBOBET (“ဝက္ဘ္ဆိုကဒ္”) မွ ျပဳလုပ္သည့္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး ပရိုမိုးရွင္းမ်ားအားလုံး (“ပရိုမိုးရွင္း သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား”) ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေထြေထြ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပရိုမိုးရွင္း သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား ပါအခ်က္အလက္မ်ားၾကား ကြဲလြဲမႈရွိပါက အေထြေထြ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားပါ အခ်က္အလက္ကို အတည္ယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 2. ဤပရိုမိုးရွင္းသည္ အေထြေထြ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား ၏ စာပိုဒ္ ၃.၄ တြင္ပါသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ လက္ဗီးယား၊ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား ႏွင့္ ဆိုလိုဗက္ကီးယား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ စားသုံးသူမ်ားအတြက္ မဟုတ္ပါ။
 3. အထူး ပရိုမိုးရွင္း သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ သီးျခားေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါက ပရိုမိုးရွင္းသည္ တစ္ေယာက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ ရႏိုင္ပါသည္။ စားသုံးသူသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကို အမည္၊ စာပို႔လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ အိုင္ပီလိပ္စာ၊ အေၾကြး/ေငြထုတ္ ကဒ္ျပားနံပါတ္၊ ေငြေပးအေကာင့္ အိုင္ဒီ၊ ကြန္ျပဴတာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လိုအပ္ႏိုင္ေသာ အျခားမည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္ပုံစံမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား စုေပါင္းစဥ္းစားၿပီး ဆုံးျဖတ္ပါမည္။
 4. စားသုံးသူတစ္ေယာက္သည္ တစ္ႀကိမ္တြင္ ပရိုမိုးရွင္း တစ္ခုတြင္သာ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ စားသုံးသူတစ္ေယာက္သည္ ပရိုမိုးရွင္းအသစ္တစ္ခုတြင္ မပါဝင္မီ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိ ပါဝင္ေနသည့္ ပရိုမိုးရွင္းကို ဦးစြာ အဆုံးသတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
 5. ပရိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ပါဝင္သူသည္ SBOBET ႏွင့္ ၄င္း၏ တရားဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္ေနသူမ်ား၊ လက္ေအာက္ခံမ်ား၊ ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ေအးဂ်င့္မ်ားအား ပရိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဆုတစ္ခုခုကို လက္ခံရယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ မည္သည့္ထိခိုက္နစ္နာဆုံးရွံဳးမႈမ်ားကိုမဆို ခြင့္လြတ္ရန္၊ အေရးမယူရန္ ႏွင့္ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာကို မျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္ပါသည္။
 6. ရရွိေသာ ေဘာနပ္စ္ ႏွင့္ ဆုေၾကးမ်ားကို အျခားအေကာင့္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးလို႔မရပါ။
 7. ေဘာနပ္စ္ ႏွင့္ ပရိုမိုးရွင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ SBOBET ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံးသည္ ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ေစာဒကတက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္စစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္မရွိပါ။
 8. SBOBET သည် ဘောနပ်စ်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနှင့်/သို့မဟုတ် ဘောနပ်စ်လိမ်လည်မှုများအတွက် လုံးဝလက်မခံသည့်အပြင် ဤရပ်တည်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ 
 9. (အေထြေထြ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္) “ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ေလာင္းကစားျခင္းမ်ား” ရွိေနေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ပရိုမိုးရွင္း သို႔မဟုတ္ ေဘာနပ္စ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုခုကို ေဖာက္ဖ်က္ထားေၾကာင္း သက္ေသ သို႔မဟုတ္ သံသယရွိခံရပါက SBOBET က ယင္းကဲ့သို႔ စီစဥ္ေပးမႈ၏ ေဘာနပ္စ္ဆုကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ေလာင္းေၾကးကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အခမဲ့ေလာင္းကစားျခင္းကို ကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေပးထားသည့္ ေဘာနပ္စ္ျဖင့္ ေလာင္းကစားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။
 10. အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္အား ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ပြဲတစ္ခုထဲတြင္ ေရြးခ်ယ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ျခင္း၊ နည္းပညာအသုံးျပဳၿပီး ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ စနစ္ကို လွည့္ဖ်ားျခင္း စသည့္ ေဘာနပ္စ္စနစ္အား မမွန္မကန္ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တလြဲအသုံးျပဳေသာ ကစားသမားမ်ားေတြ႔ရွိရပါက သို႔မဟုတ္ ေဘာ့နပ္စ္ရရန္အတြက္ မမွန္မကန္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါက ျပဳလုပ္သူမ်ား၏ ေဘာနပ္စ္အားလုံး ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၄င္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႏိုင္ရရွိမႈအားလုံးကို SBOBET က ျပစ္ဒဏ္အေနျဖင့္ သိမ္းဆည္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 11. SBOBET ၏ ပရိုမိုးရွင္းအားလုံးသည္ အေပ်ာ္ကစားသည့္ ေလာင္းကစားသူမ်ားအတြက္သာျဖစ္ၿပီး ပရိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ကို SBOBET ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။
 12. ေဘာနပ္စ္ ႏွင့္ ပရိုမိုးရွင္း ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စီစဥ္ထားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စားသုံးသူမွ ပယ္ဖ်က္မႈမ်ား၊ ေငြေစာေစာထုတ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စားသုံးသူ၏ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆီးေပးျခင္းမ်ားအတြက္ SBOBET က စီမံခန္႔ခြဲမႈကုန္က်စရိတ္ကို စားသုံးသူထံမွ ေကာက္ခံႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ SBOBET သည္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆိုင္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ပရိုမိုးရွင္း ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။
 13. SBOBET သည္ ေဘာနပ္စ္ကို ထုတ္မေပးမီ မည္သူမည္ဝါမွန္းသိရွိရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္း (ဥပမာ။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွန္ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ကဒ္)ကို ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။
 14. SBOBET သည္ စားသုံးသူတစ္ဦးကို အက်ိဳးအေၾကာင္းရွင္းျပျခင္းမျပဳဘဲ ဤပရိုမိုးရွင္းမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေဘာနပ္စ္ သို႔မဟုတ္ ပရိုမိုးရွင္းပမာဏကို ထုတ္ယူျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။
 15. ကစားသမားများသည် အပိုဆုကြေးကမ်းလှမ်းချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ အခမဲ့လှည့်ကစားခြင်းများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အသုံးချခြင်း၊ မပြီးမြောက်ရန် တမင်တကာလုပ်ဆောင်ထားခြင်းကို တွေ့ရှိပါက SBOBET သည် အပိုဆုနှင့် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောအနိုင်ရရှိမှု နှစ်ခုစလုံးကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးစေရန် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကို ကိုင်ဆောင်ထားသည်။
 16. အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ထုုတ္ေဝထားသည့္ ပရိုမိုးရွင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားသည္သာ အတည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝထားမႈမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် မွန္ကန္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုေပးထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ ဗားရွင္း ႏွင့္ ဘာသာျပန္ ဗားရွင္းအၾကားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိပါက အဂၤလိပ္ ဗားရွင္းသည္သာ အတည္ျဖစ္ပါသည္။
 17. အထက္ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ မပါသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားသည္ SBOBET ၏ အင်တာနက်လောင်းကစားပလက်ဖောင်းအသုံးခြင်းအတွက် လိုအပ်သော စည်းမျဥ်းများနှင့် သက်မှတ်ချက်များမှာ အဘယ်နည်း။အတိုင္းသာျဖစ္ပါသည္။

 

Clicky