တာဝန်သိသော လောင်းကစားခြင်း မူဝါဒ

တာဝန်သိသိလောင်းကစားခြင်းမူဝါဒ

 1.  ေအာ္ပေရတာ (SBOBET)သည္ အသံုးျပဳသူအား တာဝန္ယူမႈရွိေသာေလာင္းကစားႏိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေပးရန္ဟူသည့္ အခ်က္ကိုအခိုင္အမာထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ေလာင္းကစားျခင္းကိုအပန္းေျဖလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကစားသင့္ေသာ္လည္း၊ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ဂရုမမူမႈေၾကာင့္ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္ေပသည္။ ေအာ္ပေရတာသည္ စိတ္မထိန္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကစားျခင္းအားတားျမစ္ရန္ႏွင့္ အသက္မျပည့္မီသူမ်ားအား ဝက္ဘ္ဆိုက္ရွိဂိမ္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကုိ တားျမစ္ရန္ ရည္ရြယ္သကဲ့သို႕ တစ္ဖက္တြင္လည္းေဖာ္ေရြစြာျဖင့္ ေလာင္းကစားျခင္းေဖ်ာ္ေျဖမႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ားအားေပးေနပါသည္။ တာဝန္သိေသာေလာင္းကစားေအာ္ပေရတာအေနျဖင့္  အသံုးျပဳသူမ်ားစိတ္ခ်မ္းသာေရးသည္ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါသည္။

 2. The Operator has implemented a self-exclusion function for Customers who might need assistance in handling their compulsive gambling habits. The Customer may opt to self exclude themselves from having access to the Internet Betting Service or the Betting Platform for a period of either 7 days, 30 days, 90 days or for a permanent self-exclusion you may email our customer service at support@sbobet.com. The Customer may also set their own maximum value for their wagering activity for a 7 day period for Sports, Racing and Games separately. In the Casino, the Customer is able to set an amount as the Maximum Betting Loss to limit the amount that the Customer can lose in a rolling 7 day period. The Customer can also set a daily, 7 day or 30 day deposit limit to limit the amount that can be deposited by the Customer for that period. The following are a few things the Customer should remember in order to keep control while gambling:
  1.  ေလာင္းကစားျခင္းကို ေငြရွာရန္ (သို႕မဟုတ္) အေၾကြးဆပ္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ မျမင္သင့္ပါ။ ၎ကိုေဖ်ာ္ေျဖမႈ အျဖစ္သာ ျမင္သင့္ပါသည္။
  2. the Customer should familiarise themselves with the Betting Rules & Regulations;
  3. အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ မိမိတုိ႕ ရွံဳးရန္ တတ္ႏိုင္ေသာပမာဏကိုသာအေလာင္းအစားလုပ္သင့္ပါသည္။
  4. အသံုးျပဳသူသည္ အရွံဳးေနာက္လိုက္ရန္ မႀကိဳးစားသင့္ပါ။
  5. အသံုးျပဳသူသည္ ၎တို႕ အေလာင္းအစားတြင္ သံုးလိုက္ေသာေငြပမာဏကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ၾကည့္သင့္ပါသည္။
 3.  ေအာ္ပေရတာသည္ ေလာင္းကစားေလ့မရွိေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္ကိုသိပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားရွိအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၏ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားတစ္ဦးဦးထံတြင္ အကူအညီရယူရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။