အလယ်တွင်ပုံလောင်းခြင်း (Tote betting) တွင် လျော်ငွေကို မည်သို့ တွက်ချက်သနည်း။

နိုင်သည့်လျော်ငွေတွက်ချက်ရာတွင် လောင်းသည့်ငွေပမာဏ (ဖြတ်ယူစရာရှိသည့် ငွေကိုဖြတ်ယူပြီးသား) ကို နိုင်သည့် ထိုးသား အရေအတွက်ဖြင့်စားသည့်နည်းဖြင့် တွက်ချက်သည်။ ဖြတ်ယူသည့် ရာခိုင်နှုန်းမှာ အလယ်ပုံဒိုင်(အိမ်ရှင်)နှင့် ၎င်းဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံပေါ်တွင်မူတည်၍ကွဲပြားသည်။

ဥပမာ-အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် မြင်း(၅)ကောင်ပါဝင်သောပြိုင်ပွဲတစ်ခုအတွက် အလယ်ပုံလောင်းကြေးမှ(၁၀)ရာခိုင်နှုန်း ဖြတ်ယူထားသည်ကိုတွက်ပြပြီး မြင်းအလိုက် ရရှိသည့် လျော်ငွေကိုဖော်ပြထားသည်။

အလယ်ပုံလောင်းကြေးပမာဏ း ဒေါ်လာ ၂၆၅

မြင်း လောင်းကြေး ကံကြမ္မာတွက်ချက်မှု အလယ်ပုံ ကံကြမ္မာ
A ဒေါ်လာ ၅၀ ၂၆၅ x (၁-၁၀%) ÷ ဒေါ်လာ ၅၀ ၄.၇၇
B ဒေါ်လာ ၃၀ ၂၆၅ x (၁-၁၀%) ÷ ဒေါ်လာ ၃၀ ၇.၉၅
C ဒေါ်လာ ၂၀ ၂၆၅ x (၁-၁၀%) ÷ ဒေါ်လာ ၂၀ ၁၁.၉၃
D ဒေါ်လာ ၁၅ ၂၆၅ x (၁-၁၀%) ÷ ဒေါ်လာ ၁၅ ၁၅.၉
E ဒေါ်လာ ၁၅၀ ၂၆၅ x (၁-၁၀%) ÷ ဒေါ်လာ ၁၅၀ ၁.၅၉
  စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၂၆၅    

လောင်းကစားသမား X, Y နှင့် Z တို့သည် မြင်းBကို လောင်းရာ အလယ်ပုံလောင်းကြေးတွင် ဒေါ်လာ (၃၀) ရသည်။ မြင်း B နိုင်သောအခါ၊ ၎င်းတို့အားလျော်ရမည့်ငွေကိုအောက်ပါအတိုင်းတွက်ချက်သည်။

ကစားသမား လောင်းကြေးပမာဏ ငွေချေခြင်း တွက်ချက်မှု အနိုင်ရရှိမှု
X ဒေါ်လာ ၁၅ ၇.၉၅ x ဒေါ်လာ ၁၅ ၁၁၉.၂၅
Y ဒေါ်လာ ၁၀ ၇.၉၅ x ဒေါ်လာ ၁၀ ၇၉.၅
Z ဒေါ်လာ ၅ ၇.၉၅ x ဒေါ်လာ ၅ ၃၉.၇၅
      စုစုပေါင်း  ဒေါ်လာ ၃၀    
အလောင်းအစားများအပေါ် လျော်ငွေ တွက်ချက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုလျှင်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွနု်ပ်တို့၏ Racing Betting Rules ကိုဖတ်ပါ။