မိမိ၏ ထုတ္ေငြမ်ား မိမိ္ထံသိုိ႕ ေရာက္ရန္ မည္မွ်ၾကာသနည္း။

သင္၏ ေငြထုတ္ရာတြင္ ၾကာေသာခ်ိန္သည္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေငြေပးသြင္းမႈပံုစံေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားႏုိင္သည္။ သင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေငြေပးသြင္းမႈပံုစံေပၚမူတည္၍ သင္၏ထုတ္ေငြမ်ားကို လက္ခံရရွိသည့္အခ်ိန္သည္ နာရီအနည္းငယ္မွ ရက္အေတာ္မ်ားမ်ားအထိ ၾကာျမင့္ႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္၏ေငြထုတ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေသာၾကာခ်ိန္သည္ ပံုမွန္ၾကာခ်ိန္မဟုတ္ခဲ့လွ်င္၊ လိုအပ္သည္မ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ SBOBET Support Team ႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ။

Clicky