မိမိ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို SBOBET မှ မည်ကဲ့သို့ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားသနည်း။

SBOBET သည္ သင့္ဘေရာက္စာႏွင့္ ၀က္ဘ္ဆာဗာအၾကား ေဒတာအန္ခရစ္ရွင္ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းကိုကာကြယ္ရန္ VeriSign Extended Validation SSL Certificate ကို အသံုးျပဳသည္။ SBOBET ၏ ေဒတာေဘ့စ္တြင္ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို စကားဝွက္ပံုစံျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။

ဘေရာက္စာတစ္ခုခ်င္းစီသည္ သီးျခား VeriSign Extended Validation SSL Certificate ကို ျပသသည္။ သင့္ ဘေရာက္စာ၏ လိပ္စာဘားကို ၾကည့္ခ်င္းျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈ လံုျခံဳမႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။

အင္တာနက္ အိပ္ပလိုရာ ၇
လိပ္စာဘား၏ေနာက္ခံအေရာင္မွာ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္ျပီး ေဘးတြင္ ေသာ့ခေလာက္ပံုႏွင့္ျဖစ္သည္။

အင္တာနက္ အိပ္ပလိုရာ ၇

အင္တာနက္ အိပ္ပလိုရာ ၆
ေသာ့ခေလာက္ပံုသည္ အေျခအေန( status) ဘား တြင္ တည္ရွိသည္။

အင္တာနက္ အိပ္ပလိုရာ ၆

ေမာ္ဇီလာ ဖုိင္းယားေဖာက္ ၂ (Mozilla Firefox 2)
လိပ္စာဘား၏ေနာက္ခံအေရာင္မွာ အဝါေရာင္ျဖစ္သည္။

ေမာ္ဇီလာ ဖုိင္းယားေဖာက္ ၂ (Mozilla Firefox 2)

ဂူဂဲ ခရုမ္း (Google Chrome)
လိပ္စာဘား၏ေနာက္ခံအေရာင္မွာ အဝါေရာင္ျဖစ္ျပီး ေဘးတြင္ ေသာ့ခေလာက္ပံုႏွင့္ျဖစ္သည္။

ဂူဂဲ ခရုမ္း (Google Chrome)

အက္ပဲ ဆာဖရီ ၃ (Apple Safari 3)
ေသာ့ခေလာက္ပံုသည္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာ၏ ေခါင္းစီးတြင္ တည္ရွိသည္။

အက္ပဲ ဆာဖရီ ၃ (Apple Safari 3)

ေအာ္ပရာ (Opera)
လိပ္စာဘား၏ေနာက္ခံအေရာင္မွာ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္ျပီး ေဘးတြင္ ေသာ့ခေလာက္ပံုႏွင့္ျဖစ္သည္။

ေအာ္ပရာ (Opera)