တိုတိုထီ လောင်းကစားစည်းမျဥ်းနှင့်စည်းကမ်းများ

မဲခ်ကစားျခင္းအတြက္ ေနရာတစ္ခု ယူျခင္း

 1. သင္ေလာင္းကစားျပဳလုပ္လုိေသာ ဂိမ္းအတြက္ အုိင္ကြန္ခလုတ္ (icon) တစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ဥပမာ ေနာက္ဆုံးေဘာလုံး (Final Ball)၊ ျပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈကိုျပဳလုပ္ပါ။
 2. မဲခ်ျခင္းတစ္ခုအတြက္ ေလာင္းေၾကး (Stake per draw) အကြက္၏ ေဘးဘက္တြင္ရွိေသာ အထက္ႏွင့္ေအာက္ မွ်ားမ်ားမွတဆင့္ ေလာင္းေၾကးကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ (သုိ႕မဟုတ္) လုိအပ္ေသာေလာင္းေၾကးပမာဏကို မဲခ်ျခင္းတစ္ခုအတြက္ ေလာင္းေၾကး (Stake per draw) အကြက္တြင္ ရိုက္ထည့္ျပီး Enter ေခါက္ျခင္း (သုိ႕မဟုတ္) ဂိမ္းမ်က္ႏွာျပင္၏ လြတ္ေနေသာေနရာတြင္ click လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေလာင္းေၾကး ထည့္သြင္းျခင္း ျပီးဆုံးပါမည္။

  မဲခ်ျခင္းတစ္ခုအတြက္ ေလာင္းေၾကး (Stake per draw) အကြက္တြင္ ရုိက္ထည့္ေသာ ေလာင္းေၾကးပမာဏသည္ ထုိျပဳိင္ပြဲတစ္ခုစာ အတြက္ျဖစ္သည္။ (ထုိပမာဏကို သင္၏ ေငြလက္က်န္မွ ဖယ္ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။) ပြဲတစ္ပြဲအတြက္ႏုိင္ေငြပမာဏကို ျပဳိင္ပြဲတစ္ပြဲအတြက္ ေငြေပးေခ်ျခင္း (Payout per draw) အကြက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားမည္ျဖစ္သည္။

 3. မဲခ်ျခင္းအေရအတြက္ (Number of draws) အကြက္သည္ ဆက္တုိက္ကစားျခင္းကုိခြင့္ျပဳသည္။ ('ဆက္တုိက္ မဲခ်ကစားျခင္းအတြက္ ေနရာယူျခင္း' ကုိၾကည့္ပါ။) ကစားပြဲတစ္ပြဲစာအတြက္သာ ေနရာယူမည္ဆုိပါက ေသခ်ာရန္အတြက္ အဆုိပါအကြက္တြင္ (၁)ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။
 4. Place bet ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ျပီး သင္၏ ကစားပြဲအတြက္ ေနရာယူရပါမည္။
 5. ပိဳင္ပြဲအတြက္ အတည္ျပဳအေၾကာင္းၾကားခ်က္ေဖာ္ျပျပီး ကစားပြဲေနရာအတြက္ အေသးစိတ္မ်ားကို ဂိမ္းမ်က္ႏွာျပင္၏ ေအာက္ေျခ၌ရွိေသာ ျပိဳင္ပြဲအေသးစိတ္က႑တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဆက္တုိက္မဲခ်ကစားျခင္းအတြက္ ေနရာယူျခင္း

အကယ္၍ သင္သည္ ဆႏၵရွိလွ်င္ ျပဳိင္ပြဲေနရာကို (၆)ၾကိမ္အထိ ဆက္တုိက္ကစားႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ရန္အတြက္

 1. သင္ေလာင္းကစားျပဳလုပ္လုိေသာ ဂိမ္းအတြက္ အုိင္ကြန္ခလုတ္ (icon) တစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ဥပမာ ေနာက္ဆုံးေဘာလုံး (Final Ball)၊ ျပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈကိုျပဳလုပ္ပါ။
 2. မဲခ်ျခင္းတစ္ခုအတြက္ ေလာင္းေၾကး (Stake per draw) အကြက္၏ ေဘးဘက္တြင္ရွိေသာ အထက္ႏွင့္ေအာက္ မွ်ားမ်ားမွ တဆင့္ ေလာင္းေၾကးကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ (သုိ႕မဟုတ္) လုိအပ္ေသာေလာင္းေၾကးပမာဏကို မဲခ်ျခင္းတစ္ခုအတြက္ ေလာင္းေၾကး (Stake per draw) အကြက္တြင္ ရိုက္ထည့္ျပီး Enter ေခါက္ျခင္း (သုိ႕မဟုတ္) ဂိမ္းမ်က္ႏွာျပင္၏ လြတ္ေနေသာေနရာတြင္ click လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေလာင္းေၾကးထည့္သြင္းျခင္းကုိျပီးဆုံးပါမည္။

  မဲခ်ျခင္းတစ္ခုအတြက္ ေလာင္းေၾကး (Stake per draw) အကြက္တြင္ရုိက္ထည့္ေသာ ေလာင္းေၾကးပမာဏသည္ ထုိျပဳိင္ပြဲတစ္ခုစာ အတြက္ျဖစ္သည္။  ပြဲတစ္ပြဲအတြက္ ႏုိင္ေငြပမာဏကို ျပဳိင္ပြဲတစ္ပြဲအတြက္ ေငြေပးေျခင္း (Payout per draw) အကြက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားမည္ျဖစ္သည္။

 3. သင္ဆက္တုိက္ မဲခ်ကစားလုိေသာ အေရအတြက္ ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မဲခ်ျခင္းအေရအတြက္ (Number of draws) အကြက္၏ ေဘးဘက္တြင္ရွိေသာ အထက္ႏွင့္ေအာက္ မွ်ားမ်ားကိုသုံးပါ။ ပုံေသတန္ဘုိးသည္ (၁) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဲခ်ျခင္းကို တစ္ခါသာခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

  သင္၏ ေငြလက္က်န္မွ ႏႈတ္ယူသည့္ ပမာဏသည္ မဲတစ္ၾကိမ္ခ်ျခင္းအတြက္ ေလာင္းေၾကးႏွင့္ ဆက္တုိက္မဲခ်ျခင္းအေရအတြက္ကို ေျမႇာက္ထားသည့္တန္ဘုိးျဖစ္သည္။

 4. Place bet ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ျပီး သင္၏ ကစားပြဲအတြက္ ေနရာယူရပါမည္။
 5. ျပိဳင္ပြဲအတြက္ အတည္ျပဳ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ေဖာ္ျပျပီး ကစားပြဲေနရာအတြက္ အေသးစိတ္မ်ားကို ဂိမ္းမ်က္ႏွာျပင္၏ ေအာက္ေျခ၌ရွိေသာ ျပိဳင္ပြဲအေသးစိတ္က႑တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေၾကာင္းၾကားမႈတြင္ ေလာင္းေၾကး စုစုေပါင္း ကိုေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ဤသည္မွာ မဲတစ္ၾကိမ္ခ်ျခင္းအတြက္ ေလာင္းေၾကးႏွင့္ ဆက္တုိက္မဲခ်ျခင္းအေရအတြက္ကို ေျမႇာက္ထားသည့္တန္ဘုိးျဖစ္သည္။)

ဆက္တုိက္မဲခ်ကစားျခင္းအတြက္ ေနရာယူျခင္း ဥပမာ

 • သင္သည္ ဆက္တုိက္ မဲခ်ျခင္းအတြက္ ေနရာယူေသာအခါတြင္ မဲခ်ျခင္းတစ္ခုအတြက္ ေလာင္းေၾကး (Stake per draw) အကြက္သည္ တစ္ၾကိမ္မဲခ်ျခင္း၏ ေလာင္းေၾကးပမာဏျဖစ္ရမည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဆက္တုိက္မဲခ်ေသာ အခါတြင္ အဆုိပါတန္ဘုိးႏွင့္ အၾကိမ္ အေရအတြက္ကို ေျမႇာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

  ေအာက္ပါ ဥပမာသည္ ႏွစ္ၾကိမ္ဆက္တုိက္ မဲခ်ျခင္းအတြက္ျဖစ္သည္။ တစ္ၾကိမ္အတြက္ ေလာင္းေၾကးပမာဏ သည္ (ေပါင္ ၁.၀၀) ျဖစ္ျပီး မဲခ်ျခင္း အၾကိမ္အေရအတြက္သည္ (၂)ျဖစ္သည္။

  ဆက္တုိက္မဲခ်ကစားျခင္းအတြက္ ေနရာယူျခင္း ဥပမာ

  ေနရာယူလုိက္ေသာအခါတြင္ အတည္ျပဳ အေၾကာင္းၾကားမႈကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

  ဆက္တုိက္မဲခ်ကစားျခင္းအတြက္ ေနရာယူျခင္း ဥပမာ

  ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း စုစုေပါင္း ေလာင္းေၾကး (သင္၏ ေငြလက္က်န္မွ ႏႈတ္ယူမည့္ ပမာဏ) သည္ (ေပါင္ ၂.၀၀) ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း ေငြေပးေခ်မႈသည္ (ေပါင္ ၄.၀၀) ျဖစ္သည္။

 • ဆက္တုိက္မဲခ်ျခင္းအတြက္ ေနရာယူပါက ကစားပြဲစလစ္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မဲခ်ျခင္းျဖစ္ေပၚေသာအခါ ကစားပြဲစလစ္တြင္ ကစားပြဲ အုိင္ဒီ၊ မဲအုိင္ဒီ ႏွင့္ မဲခ်ျခင္း အေရအတြက္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲသြားပါမည္။ ျပဳိင္ပြဲတုိင္းအတြက္ ကုိယ္ပုိင္ကစားပြဲအုိင္ဒီ၊ မဲအုိင္ဒီသည္ တစ္တုိးသြားမည္ျဖစ္ျပီး မဲခ်ျခင္းအၾကိမ္အေရအတြက္သည္ တစ္ေလ်ာ့သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤဥပမာတြင္ မဲခ်ျခင္း အၾကိမ္အေရအတြက္ကို (၂)ထားခဲ့သည့္အတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ မဲခ်ျခင္းျပီးေသာအခါတြင္ ကစားပြဲစလစ္မွ ကစားျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္လိုက္မည္ျဖစ္သည္။

  အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ဥပမာကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

  အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ဥပမာကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

  အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ဥပမာကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သီအုိရီအရကစားသူသုိ႕ ျပန္လည္ေပးအပ္သည့္ရာခုိင္ႏႈန္း (%Return To Player) ကုိေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပထားထားပါသည္။

ဂိမ္း အနည္းဆုံး အမ်ားဆုံး ပ်မ္းမ်ွ
သက္တန္႕ ၇၉.၅၃ ၉၅.၉၉ ၉၀.၉၄
ဟုိင္း-လုိးနံပါတ္မ်ား ၉၅.၂၀ ၉၆.၀၂ ၉၅.၄၇
ေနာက္ဆုံးအေရာင ၉၇.၃၀ ၉၇.၃၀ ၉၇.၃၀
မကိန္း / စုံကိန္း ၉၇.၄၇ ၉၇.၅၃ ၉၇.၅၀
ေနာက္ဆုံးေဘာလုံး ၉၇.၃၀ ၉၇.၃၀ ၉၇.၃၀
ေလာ့တုိ ၉၀.၈၇ ၉၄.၈၆ ၉၃.၂၅
စုစုေပါင္း ၉၂.၇၅ ၉၇.၂၄ ၉၅.၇၂
ပထမ (သုိ႕မဟုတ္) ေနာက္ဆုံး ၉၇.၅၀ ၉၇.၅၀ ၉၇.၅၀

အႏုိင္ရရွိေရးအျဖစ္အပ်က္အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ႏုိင္ေျခသည္  (၂) တြင္(၁) ျဖစ္သည္။

ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားပါ။ ကစားပြဲတစ္ပြဲအတြက္အမ်ားဆုံးေငြေပးေခ်မႈခြင့္ျပဳေငြသည္ သင့္အားျပန္လည္ ေပးအပ္သည့္ရာခုိင္ႏႈန္းကုိကန္႕သတ္သည္။ ထုိပမာဏသည္ သင္၏ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ ေလာင္းေၾကးေရြးခ်ယ္မႈေပၚတြင္မူတည္သည္။