ကစားရန်အတွက် လောင်းကစားကြေး ငွေပမာဏအကန့်အသတ် မည်မျှထားရမည်နည်း။

အေလာင္းအစားဘတ္ဂ်က္ဆိုသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ မည္သည့္ ဆက္တိုက္ (၇) ရက္ အတြက္မဆို သင့္၏ စုစုေပါင္းေလာင္းေၾကးကို ကန္႔သတ္ႏိုင္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ သင္၏ေလာင္းေၾကး မွာ အကန္႕အသတ္မရွိျဖစ္သည္။ For Classic Games, lowering of the Max Betting Loss will take effect immediately. Raising of the limit requires approval from the Casino and a 7-day cooling-off period before coming into effect. The Max Loss Limit can only be deactivated by contacting SBOBET Support Team. အေလာင္းအစားဘတ္ဂ်က္ဆိုသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳရန္ ေအာက္ပါ အဆင့္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။

  1. သင္၏ SBOBET အေကာင့္သို႕ဝင္ပါ။ စာမ်က္ႏွာ၏အေပၚတြင္ရွိေသာ စာရင္း ကို ႏိွပ္ျပီး အေလာင္းအစားဘတ္ဂ်က္ စာမ်က္ႏွာသို႕ သြားပါ။
  2. ရွင္သည္ ကို ေရြးခ်ယ္ျပီး သင္ဆႏၵရွိေသာ ေလာင္းေၾကးေငြပမာဏကို ထည့္ပါ။

    (၇)ရက္ဆက္တိုက္အတြက္ သင္ ကန္႕သတ္ထည့္သြင္းထားေသာ ေလာင္းေၾကးေငြပမာဏထက္မပိုသည့္ ကစားပြဲမ်ားကိုသာ သင္ကစားႏိုင္ပါသည္။

  3. သင္ ကန္႕သတ္ထည့္သြင္းထားေသာ ေလာင္းေၾကးေငြပမာဏ မွန္/မမွန္ ေသခ်ာေအာင္စစ္ေဆးျပီး သင္၏ ဆက္တင္ကို သိမ္းဆည္းရန္ အတည္ျပဳသည္။ ခလုတ္ကိုႏိွပ္ပါ။

    အေလာင္းအစားဘတ္ဂ်က္ဆိုသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုအသံုးျပဳျပီးသြားေသာအခါ ေလာင္းကစား ရန္ပုံေငြ စာမ်က္ႏွာကို ႏိွပ္ျပီး သင္၏ေလာင္းေၾကး ေငြပမာဏကန္႕သတ္ခ်က္အေသးစိတ္ကို ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

Clicky