เครื่องหมายสีแดงและสีเขียวที่บางครั้งแสดงอยู่ด้านข้างของออดซ์หมายถึงอะไร?

เครื่องหมายสีแดงและสีเขียวคือเครื่องมือที่บอกค่าความผันผวนของออดซ์

เครื่องหมายสีเขียวแสดงว่า ค่าออดซ์ที่เสนอ ณ ปัจจุบัน เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าสีแดงแสดงว่า ค่าออดซ์ที่เสนอ ณ ปัจจุบัน ลดลงและมีแนวโน้มลดลง

Clicky